АНАЛІЗ діяльності лікарні за 2011 рік

Обновлено 06.02.2012 23:21 Автор: Адміністрація 06.02.2012 23:19

АНАЛІЗ

діяльності лікарні за 2011 рік

 

Протягом останніх сими років ліжковий фонд лікарні представлений 430 ліжками за 24 профілями. Забезпеченість на 10000 д.н. склала 17,3 ( у 2010 по лікарні-17,0; по Україні- 14,2). Кількість лікарів на одне ліжко - 0,40 у 2010 по лікарні -0,41;по Україні 0,42), медичних сестер – 0,87 ( по Україні 0,84), молодшого медичного персоналу на одне ліжко – 0,55 ( по Україні 0,51).

Кількість штатних посад залишилась на рівні 2010 року і склала 1062,75 , зайнятих зменшилась до 1046,46 (проти 1049,49 у 2010 році) на яких працювало 954 фізичні особи, що на 9 осіб менше минулого року. Укомплектованість штатних посад зайнятими у порівнянні з минулим роком зменшилась до 98,4%, а фізичними особами – 89, 8% ( проти 90,6% у 2010 році).

Із загальної кількості виділених штатних посад - лікарів 185,25, укомплектованість зайнятими склала 93,1% (у 2010р. по лікарні 95,3%; по Україні 95,13%), укомплектованість штатних посад лікарів основними працівниками 72,9% ( у 2010р. по лікарні-77,7%; по Україні 78,72% ) . Заслуговує на увагу низька укомплектованість по окремим посадам: анестезіологи на 59% ( по Україні у 2010р. – 71,5); нейрохірурги 50%; неврологи- 63,2% 9 по Україні – 87,1%).

Залишається стабільно високою частка атестованих серед всіх лікарів що працюють в лікарні 81% ( у 2010р.-80,8%;по Україні 68,4%) та рівень кваліфікації лікарів.

Протягом 2011 року на 430 ліжках було проліковано 15684 дитини віком від 0-17 років включно, що на 393 більше у порівнянні з минулим роком. Рівень госпіталізації на 1000 дитячого населення щороку збільшується і у 2011 році склав 63,1 ( у 2010 році по лікарні -60,5; по Україні - 45,3). Питома вага пролікованих сільських жителів – 40,0% ( по Україні – 38,5%) дані показники свідчать про покращення доступності спеціалізованої стаціонарної допомоги дитячому населенню області, в т.ч. сільському.

Серед пролікованих, частка дітей у віковій групі від 0-1 року залишається стабільно високою і склала 22% - кожна п’ята ( по Україні у 2010р.-17%), за рахунок новонароджених, які лікуються у відділеннях неонатального профілю 47,4% ( у 2010 році по лікарні 46,7%; по Україні – 31,3%).

Ефективність використання ліжкового фонду:

У 2011році ліжковий фонд лікарні був використаний раціонально з максимальною ефективністю, а саме:

¨ На 100,9 % до запланованого (у 2010 році-100,5 %);

¨ Середня тривалість перебування хворого на ліжку скоротилась до 9,4 дні (проти 9,6 у 2010 році) і залишається значно нижчою від Українського показника ( 10,26 дня) ;

¨ Зайнятість ліжка склала 343 дні на рік, проти 342 у 2010 році ( по Україні 328,5 днів);

¨ Оберт ліжка, як і у минулому році - 36 ( по Україні-32);

¨ Середній час простою ліжка залишається низьким 0,6 ( по Україні 0,9)

Якість медичної допомоги:

· Показники госпітальної летальності у всіх вікових групах є нижчими ніж в цілому по Україні та зменшились у порівнянні із 2010 роком, що в сукупності із зниженням рівнів дитячої смертності свідчить про високий рівень якості медичної допомоги в закладі:

У 2011 році показник госпітальної летальності найнижчий за всі роки діяльності лікарні і склав 0.27 , проти 0,38 у 2010 році по лікарні і 0,44 по Україні;

Летальність від 0-1 року у 2011 році – 1,16 ( у2010р. по лікарні- 1,07; по

Україні – 1,9;

Летальність дітей у перші 24 години після поступлення зменшилась до 0,02 ( у 2010 році склала 0,04 на 100 пролікованих);

· Незважаючи на скорочення терміну перебування хворого на ліжку, питома вага дітей виписаних з одужанням, за останні п’ять років залишається більше 40%;

· З 2005 року не зареєстровано жодної мотивованої скарги.

Проведено двадцять засідань ЛКК, 13 пат анатомічних конференцій за участю лікаря-патанатома, в т.ч. дві виїзні ( Чуднівська та Овруцька ЦРЛ). Зареєстровано два розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозів (5,1%, у 2010р по лікарні- 12,2%, по Україні – 10,65), які розібрані на засіданні ЛКК та пат анатомічній конференції. Частота повторних поступлень склала 0,30 проти 0,39 у 2010 році.

Хірургічна допомога

Важливе місце в роботі стаціонару займає надання хірургічної допомоги дітям області. Так у 2011 році було проведено на 448 оперативних втручань більше (4841 проти 4393 у 2010 році) 3981 дітям ( у 2010р.- 3613 дітям).

Кількість операцій на 1 хірургічне ліжко збільшилась до 29,3 в минулому році – 26,6. Хірургічна активність збільшилась у порівнянні із 2010 роком до 48 проти 46,1, за рахунок планових оперативних втручань.

Кількість операцій на 1 оперованого, як і в минулі роки склала 1,2. Охват загальними анестезіями оперованих дітей залишається на рівні 97% ( по Україні – 91%).

Позитивним в роботі хірургічної служби є :

· Збільшення кількості оперативних втручань, за рахунок планових;

· Збільшення хірургічної активності;

· Скорочення середнього терміну перебування хворого на ліжку в відділеннях хірургічного профілю до 6,2 ( проти 6,5 у 2010 р.);
за рахунок скорочення післяопераційного лікування хворих в стаціонарі до 5,2 ( проти 5,5 у 2010 р.);

· Стабільно високим залишається показник загального знеболювання у дітей 97%;

· Частка сільських жителів серед оперованих склала 36,4%;

· Частота післяопераційних ускладнень, як і в минулому році склала 0,15 на 100 операцій;

· Частка виписаних з одужанням серед оперованих залишається стабільною 71%;

· Кількість операцій на 1 хірургічне ліжко збільшилась до 29,3;

У 2011 році збільшився показник післяопераційної летальності з 0,1 до 0,25 ( по Україні у 2010 році - 0,23.

Робота діагностичних та лікувально-допоміжних відділень є стабільною, основні показники їх діяльності відповідають сучасним тенденціям в роботі відповідних відділень інших обласних дитячих лікарень в Україні.

Протягом 2011 року в роботу впроваджено 88 нових методик діагностики та лікування; отримано 15 свідоцтв на рацпропозиції та 1 патент на винахід.

З метою удосконалення наступності в роботі лікарні та ЛПЗ області фахівцями лікарні проведено 100 планових виїздів в райони області; здійснено 1065 термінових виїздів з метою надання невідкладної допомоги дітям.

Протягом поточного року фахівцями лікарні виконані всі заплановані планом УОЗ заходи, згідно визначених термінів. Підготовлено по над 20 аналітичних довідок та проведено біля 100 експертних оцінок первинної облікової документації з різних розділів роботи.

Розроблені методичні рекомендації для використання у роботі лікарями ЛПЗ області, що надають допомогу дітям:

- обов’язкові покази для направлення дітей на консультацію до лікаря-імунолога та інформування останнього, про встановлення діагнозу вродженого імунодефіциту;

- Ацетонемічний синдром у дітей;

- Розрахунок ін фузійної терапії

- Застосування небулайзерної терапії в амбулаторних умовах й стаціонарі.

Подано 54 дефектні карти на головних лікарів ЦРЛ, ЦМЛ, щодо недоліків в організації надання медичної допомоги дітям з критичними станами;

Науково-педагогічна діяльність

Підготовлені та проведені:

- науково-практична конференція до 50-річчя дитячої хірургічної служби області, за участю провідних фахівців державного рівня;

- дводенний семінар-тренінг для завідуючих дитячими відділеннями ЛПЗ області;

- семінар для медичних працівників оздоровчих таборів з організації медичного забезпечення;

- обласна науково-практична конференція на тему « Актуальні питання неонатології та педіатрії»;

- засідання обласного товариства офтальмологів на базі ОДЛ за участю провідних спеціалістів МОЗ України;

- семінар-тренінг з питань імунопрофілактики інфекційних хвороб;

- ІІ регіональна конференція « Інноваційні технології в педіатричній практиці в період реформування галузі ОЗ».

Лікарі закладу прийняли участь у 82 наукових форумах ( конгресах, з’їздах, конференціях державного та міжнародного рівнів) . Біля 20лікарів мали змогу підвищити свій професійний рівень на курсах інформації та стажування на робочому місці в провідних клініках України, Німеччини та Польщі.

Підготовлено та опубліковано 19 наукових статей, які видані в галузевих виданнях державного рівня.

Підготовлена 1 робота, яка включена до тез науково-практичної конференції.

На базі лікарні проведені засідання обласних товариств ( педіатрів, підліткових лікарів, неонатологів, анестезіологів, неврологів, отоларингологів, імунологів-алергологів, отоларингологів).

В лікарні постійно працюють школи: для хворих на цукровий діабет; бронхіальну астму; для матерів госпіталізованих з хворою грудною дитиною. Забезпечено роботу факультативу з пропаганди здорового способу життя та морально-гігієнічного виховання дітей старшого шкільного віку та лекторію здоров'я у всіх структурних підрозділах лікарні.

 

Заступник головного лікаря О.В.Лук’яненко